Nowoczesna architektura
Blog związany z architekturą

Posts Tagged ‘beton architektoniczny’

Zawartosc bakterii w wodach gruntowych

Posted in Uncategorized  by admin
July 26th, 2016

W poziomie górnym gleby nawożonej obornikiem ilość; drobnoustrojów jest szczególnie duża, jednak po kilkunastu miesiącach w miarę mineralizacji związków (procesy samooczyszczania się gleby), ilość ta zmniejsza się i wraca do pierwotnego stanu. Jeżeli gleba jest systematycznie zanieczyszczana ściekami, wówczas następuje zahamowanie samooczyszczania się gleby i drobnoustroje występujące w ściekach będą zanieczyszczać glebę na znaczną głębokość, zakażając przede wszystkim wody zaskórne, a niekiedy również głębokie wody podziemne. Nie wszystkie roztwory soli jednakowo przesiąkają w głąb. Np. związki fosforu są silnie sorbowane przez glebę. W mniejszym nieco stopniu związki potasu. Natomiast roztwór NaCI nie jest zatrzymywany i przesiąka głęboko. Zawartość bakterii w wodach gruntowych jest różna. W wodach pochodzących z poziomu 20 m i więcej brak jest na ogół zarazków chorobotwórczych i wody te zazwyczaj użytkowane są bezpośrednio jako dobre wody pitne. [podobne: cyklinowanie parkietu warszawa, cena płyty warstwowej, beton architektoniczny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘beton architektoniczny’

Zawartosc bakterii w wodach gruntowych

Posted in Uncategorized  by admin
July 26th, 2016

Statek stojący przy budowli portowej, może wywierać na nią napór lub ciągnienie (poprzez liny cumownicze). Zasadniczą przyczyną tych oddziaływań jest parcie wiatru na statek. Napór rozkłada się zwykle na długości statku; natomiast ciągnienie charakteryzuje się siłami skupionymi, można też przyjmować, je jako r6wnomiernie rozłożone na odcinkach dylatacyjnych konstrukcji. Wartości, sił naporu oraz ciągnienia, w zależności od głębokości wody przy budowie, można przyjmować z tablicy. Odpowiadają one warunkom sztormowym. Siły naporu i ciągnienia statku na nabrzeże według stosowanych i już nie zawsze wystarczających przepisów krajowych. Z uwagi na znacznie większy tonaż obecnych statków i stąd większe od 12 m głębokości przy budowlach morskich (nabrzeża, pomosty) przytoczono według zaleceń niemieckich EAU (RFN) wielkości sił występujące na pachole cumowniczym w zależności od nośności statków ich wyporności (t). Oprócz oddziaływania statycznego, statek przy podchodzeniu wywiera na budowle portowe siły dynamiczne. Są one przejmowane przez urządzenia odbojowe i przenoszone poprzez konstrukcję na podłoże gruntowe. W obliczeniach falochronów i nabrzeży w zasadzie tego rodzaju obciążeń nie uwzględnia się, można jednak wartość energii kinetycznej statku podchodzącego równolegle do linii cumowniczej wyznaczyć ze wzoru: gdzie: Q – ciężar statku ,w kN, Vs – prędkość statku w m/s, g – przyspieszenie ziemskie. W przypadku, gdy statek podchodzi do budowli ukośnie i w pierwszej chwili następuje jego zetknięcie z budowlą w jednym punkcie, wartość energii kinetycznej obliczona, powyższym wzorem, mnożyć należy przez współczynnik zmniejszający, przyjmowany praktycznie jako równy 0,5 gdy statek zbliża się pod małym kątem i uderza mniej więcej w jednej czwartej swej długości, względnie równy 0,2, gdy statek uderza dziobem [hasła pokrewne: beton dekoracyjny, beton architektoniczny, cyklinowanie parkietu warszawa ]

Comments Off

« Previous Entries