Nowoczesna architektura
Blog związany z architekturą

Posts Tagged ‘ceramed’

Napór i uderzenie fali na palisady

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Wielkość obciążenia hydrodynamicznego, przekazywanego na palisady, utworzone Z pali wbitych jeden obok drugiego, można w zasadzie dla celów praktycznych wyznaczać jak dla ściany pełnej (z ewentualnym niewielkim zmniejszeniem współczynnika odbicia X). Natomiast w przypadku palisady z pali rozstawionych w pewnych odstępach od siebie parcie fali na palisadę wyznacza się wg innych zasad. Zagadnienie to było analizowane przez Sobierajskiego, który podał następujące propozycje wyznaczenia maksymalnego naporu fali w omawianym przypadku, której profile układają się przed i za palisadą. Elementy budowli traktuje się jako oddzielnie stojące, opływane przegrody przy odległościach między osiami l = 3d Cd – średnica elementu). Przy l < 3d obciążenie falą uzyskane, na oddzielnie stojące elementy budowli należy pomnożyć przez współczynniki c, i CL. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ceramed’

Napór i uderzenie fali na palisady

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Zagadnienie parcia i odporu gruntu działającego na ścianę muru oporowego rozpatrzono w ujęciu ogólnej teorii równowagi granicznej. Wyprowadzone wzory oparto na następujących założeniach dotyczących ściany muru oporowego i ośrodka gruntowego. Założenia dotyczące muru oporowego: – mur oporowy jest sztywny, – stan parcia w gruncie zalegającym, za ośrodkiem wywołany jest obrotem ściany OB wokół punktu B lub równoległym jej przesunięciem, – stan odporu wywołany je st wzdłuż ściany muru oporowego OB na skutek napierania jej na grunt zalegający za ścianą, – ściana muru oporowego nachylona jest pod zmiennym parametrycznie kątem f3 w stosunku do osi Ox, – naziom ośrodka gruntowego jest nachylony pod zmiennym parametrycznie kątem e W stosunku do osi Oy, – wzdłuż naziomu działa równomiernie rozłożone i nachylone pod kątem IXI do I normalnej obciążenie p. Obciążenie obliczeniowe nachylone jest pod kątem l do normalnej do naziomu, – wzdłuż ściany muru oporowego OB występuje tarcie powodujące, że działające tam parcie lub odpór odchylone są do prostej normalnej do ściany OB pod kątem 1X2 – ośrodek gruntowy zalegający za ścianą muru oponowego jest jednorodny, izotropowy i ważki. Jest to grunt spoisty charakteryzujący się kątem tarcia wewnętrznego cjJ i spoistością c. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ceramed’

Napór i uderzenie fali na palisady

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

W praktyce należy unikać gruntów ulegających przemarzaniu ponieważ grunty takie wywołują bardzo duże siły, których uwzględnienie w obliczeniach prowadziłoby do nierealnych wielkości. Wartość parcia wynikająca z przemarzania gruntu może ulec bardzo dużemu zmniejszeniu, jeżeli wykona się ścianę muru oporowego nachyloną w stosunku do poziomu wody. Należy również zastąpić grunt o drobnym uziarnieniu zalegający za ścianą muru oporowego i ulegający przemarzaniu gruntem o dużej przesiąkliwości. Często wykonanie siatki drenażowej jest już wystarczające dla wyeliminowania działania parcia pochodzącego od przemarzania gruntu. Parcie gruntu wywołane trzęsieniem ziemi Parcie poziome gruntu działające na ścianę muru oporowego pochodzące od trzęsienia ziemi wzrasta chwilowo na skutek drgań gruntu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ceramed’

Napór i uderzenie fali na palisady

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Rozkład naprężeń może być jednak określony w dwojaki sposób: 1. Można założyć, że przyjęta linia poślizgu jest charakterystyką. Zatem wzdłuż tej linii mają zastosowanie równania równowagi granicznej, których rozwiązanie określa stan naprężenia wzdłuż tej linii. 2. Zakłada się dowolny rozkład naprężeń. W tym drugim przypadku tkwi główna trudność i poważny problem, ponieważ przyjęty rozkład naprężeń powinien spełniać warunki równowagi i określić współczynnik bezpieczeństwa, zawierający najmniejszy błąd i to po stronie bezpiecznej. Poniżej omówiono następujące metody obliczenia stateczności skarpy oparte na dwóch różnych przyjęciach kształtu powierzchni poślizgu. 1. Metody oparte na walcowej powierzchni poślizgu: a) Metoda Felleniusa, polegająca na: – podziale skarpy na niezależne paski, – określeniu rozkładu naprężeń wzdłuż wycinka okręgu w zależności od ciężaru paska, – możliwości zastosowania do ośrodków uwarstwionych. b) Metoda Taylora, polegająca na założeniu sinusoidalnego rozkładu napręzen wzdłuż kołowej linii poślizgu. Przyjęcie takie powoduje nie spełnienie równań rzutu sił. Metodę można stosować tylko do gruntów jednorodnych i bez ciśnienia wody w porach gruntu. c) Metoda Biareza, ważna dla gruntów jednorodnych z uwzględnieniem ciśnienia wody -w porach. Pozwala ona na śledzenie zmian współczynnika bezpieczeństwa F przy zmianie rozkładu naprężeń wzdłuż wycinka okręgu i określa wartości graniczne (krańcowe) tego współczynnika. d) Metoda Bishopa, polegająca na podziale skarpy na paski, między którymi uwzględnia się wzajemne oddziaływania. Spełnia ona trzy równania równowagi i ma zastosowanie do gruntów uwarstwionych z uwzględnieniem ciśnienia wody w porach. e) Metoda Morgensterna-Pricea stanowiąca uogólnienie metody Bishopa i umożliwiająca jej stosowanie do każdego kształtu linii poślizgu, co ma szczególne znaczenie w przypadku występowania gruntów uwarstwionych w skarpie, [więcej w: wiązar dachowy, gabloty wewnętrzne, gabloty informacyjne ]
[patrz też: ceramed, ceramed bielsko, cena za punkt elektryczny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘ceramed’

Napór i uderzenie fali na palisady

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Możliwość garażowania i parkowania samochodu to dalszy problem przestrzenny zmieniający strukturę hotelu. Elementem dodatkowym jest możliwość czynienia zakupów w samym hotelu lub w sklepach bezpośrednio łączących się z komuni kacją hotelową. Sklepy takie muszą mieć dostęp i z ulicy, są koniecznością opłacalności hotelu i cennego gruntu, na którym hotel postawiono. Partery budynków hotelowych zajmują dużą przestrzeń zajętą przez różnorodne sale i pomieszczenia, jak np. restauracje, bary, lokale dansingowe, a nawet sale balowe. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ceramed’

Napór i uderzenie fali na palisady

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

(autorzy: J. Becvar i H. Reitstiitter). Na stosunkowo małej parceli wzniesiono hotel o 104 pokojach o rzucie zaledwie 1l,3X37,8 m. Rozwiązanie było jedno: piąć się w górę w formie wieżowca. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ceramed’

Napór i uderzenie fali na palisady

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Trybuny dla torowisk jazdy szybkiej zakładane są zwykle tylko na dłuższych prostych, pozwalających na nieprzerwane obserwowanie zawodników, szczególnie w momentach jazdy na łuku. Skocznie narciarskie całkowicie terenowe należą do wyjątków i odnoszą się raczej do małych urządzeń tego rodzaju. Wymagany profil skoczni uzyskuje się przez korekturę ziemną terenu oraz przez wykonanie specjalnej konstrukcji drewnianej, stalowej lub żelbetowej. Konstrukcje żelbetowe, jako najpewniejsze statycznie i najekonomiczniejsze, stosowane są obecnie do dużych skoczni nie mal wyłącznie. Każda skocznia składa się z rozbiegu, progu, zeskoku oraz wybiegu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ceramed’

Napór i uderzenie fali na palisady

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Żelazo i mangan występujące w wodzie w niewielkich ilościach są nieszkodliwe z punktu widzenia higieny; natomiast większych ilości Charakterystyka wody zależnie od stopnia twardości . Do napełnienia kotłów parowych bojlerów i urządzeń ogrzewczych pożądana jest woda miękka, ze względu na tworzenie się na wewnętrznych ściankach kotłów i naczyń trudnego do usunięcia kamienia oraz dodatkowe straty opału. Woda twarda nie nadaje się np. do gotowania grochu lub fasoli; potrawy są twarde ze względu na tworzenie się obu tych pierwiastków, a szczególnie manganu, woda ze względów zdrowotnych, smakowych i gospodarczych nie powinna zawierać. W zupełnie przezroczystych wodach gruntowych, nie zawierających wolnego tlenu, związki żelaza występują często w ilościach do 1 mg/I i więcej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ceramed’

Napór i uderzenie fali na palisady

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Chlorki w wodzie mogą występować w postaci związków mineralnych, gdy solanka przeniknie do ujęcia. Stężenie do 250 mg/I NaCI lub do 100 mg/I Mg Cl2 nie jest szkodliwe dla zdrowia, lecz nadaje wodzie smak nieprzyjemny. NaCI już w stężeniu 100 mg/I może być rozpoznane, a-przy 400 mg/I woda staje się zbyt słona. Gdy źródło ujęcia zostanie zanieczyszczone domowymi wodami ściekowymi, wówczas chlorki występują w postaci związków organicznych obok NH3 i HN02. Tego rodzaju woda nie nadaje się zwykle do zaopatrzenia wodociągów. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ceramed’

Napór i uderzenie fali na palisady

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

BADANIA HYDROLOGICZNE I HYDROGEOLOGICZNE Ustalenie rozporządzalnych ilości i jakości wód powierzchniowych, jeżeli istnieją odpowiednie materiały z wieloletnich obserwacji meteorologicznych, nie jest związane ,z większymi . trudnościami. Znacznie więcej trudu przysparzają poszukiwania wód podziemnych. Ponieważ wody te w 90010 i więcej służą do zaopatrzenia osiedli wiejskich, przeto w niniejszej pracy zostaną rozważone sposoby takich poszukiwań. Wydajność najczęściej stosowanego ujęcia wód podziemnych (studni) waha się w granicach od części litra do kilkuset l/sek. Read the rest of this entry »

Comments Off