Nowoczesna architektura
Blog związany z architekturą

Posts Tagged ‘szamba betonowe’

Wystepowanie NH3 i HN02

Posted in Uncategorized  by admin
July 14th, 2016

Występowanie NH3 i HN02, a tym bardziej HN03 w głębokich studniach świadczy o pochodzeniu mineralnym tych związków. Wody takie są, zazwyczaj nieszkodliwe, lecz powinny podlegać kontroli sanitarnej. W celu Wykrycia HN02 należy ogrzać w ciągu 5 min próbkę zawierającą 10 cm wody badanej z 0,5 cm odczynnika Griessa od +70 do +80 -c. Jeżeli barwa nie występuje, to zawartość HN02 jest mniejsza niż 0,01 mglI. Większa zawartość HN02 daje zabarwienie od jasnoróżowego do jaskrawoczerwonego, zależnie od stopnia stężenia. Do wykrycia HN03 roztwór 0,5 cm (10 kropli) badanej wody i 1,5 cm stężonego H2S04 oziębia się do 20 C, a następnie dodaje się ok. 2 mg brucyny. Brak zabarwienia świadczy, że HN03. występuje w mniejszej ilości niż 0,5 mg/l. Zabarwienie od różowego do żółtego świadczy o występowaniu HN03 w większej ilości. [więcej w: beton dekoracyjny, drabiny jezdne, szamba betonowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘szamba betonowe’

Wystepowanie NH3 i HN02

Posted in Uncategorized  by admin
July 14th, 2016

Ściana oporowa jest szorstka. Kąt nachylenia wypadkowej odporu wynosi 02. W poziomym naziomie działa równomiernie rozłożone obciążenie o wartości p. Obliczeniowy wektor obciążenia cP+H tworzy kąt 01 z normalną do naziomu. Kąt nachylenia ściany oporowej do poziomu wynosi p.Parcie gruntu uwarstwionego. W punkcie A zakładano, że cały ośrodek jest jednorodny, chociaż założenie to ogranicza klasę badanych ośrodków. Wystarczy na przykład, aby wystąpiła w tym ośrodku woda gruntowa na pewnym jego poziomie, a już należy uwzględnić dwa różne ciężary objętościowe gruntu (gruntu suchego i nawodnionego). W praktyce występuje dość często ośrodek uwarstwiony, który do obliczeń można przyjmować jako składający się z jednorodnych poziomych warstw. Obliczenie parcia gruntu dla ośrodka uwarstwionego przeprowadza się na ogół przy pominięciu naprężeń ścinających na styku poszczególnych warstw i przy przyjęciu założenia, że naprężenia wywierane przez każdą warstwę na ścianę oporową równają się naprężeniom, które wywierałaby ta warstwa rozpatrywana jako jedyna na całej długości ściany obciążona ciężarem warstwy wyżej leżącej i obciążeniem przyłożonym w naziomie. Przy takim założeniu obliczenie parcia gruntu uwarstwionego można przeprowadzić metodami ważnymi dla ośrodka jednorodnego. Przytoczone tu będą dwie różne metody wyznaczania parcia gruntu uwarstwionego na sztywną ścianę oporową z tym, że druga z nich, chociaż również przybliżona, uwzględniać będzie istnienie naprężeń stycznych na stykach poszczególnych warstw. Parcie gruntu uwarstwionego składającego się z kilku warstw można określić metodą przybliżoną, jedną z metod ośrodka jednowarstwowego np. Coulomba przy wyżej podanych założeniach upraszczających. Dla przykładu rozpatrzono grunt spoisty składający się z dwóch warstw o różnych ciężarach objętościowych (YI = Y2) efektywnych kątach tarcia wewnętrznego (rPI = rP2) i kątach tarcia gruntu o ścianę oporową (Xl * (X2) [przypisy: cyklinowanie, cyklinowanie bezpyłowe, szamba betonowe ]

Comments Off

« Previous Entries