Nowoczesna architektura
Blog związany z architekturą

Posts Tagged ‘zadaszenia tarasów’

Poziom wody w otworach obserwacyjnych

Posted in Uncategorized  by admin
July 29th, 2016

Poziom wody w otworach obserwacyjnych ustali się na wysokości, na której ciśnienie wody równe jest ciśnieniu atmosferycznemu. Pomiar wysokości zwierciadła wody wykonuje się za pomocą łat lub pływaków, bądź też gwizdków lub świetlików studziennych – zależnie od poziomu tego zwierciadła. Obserwacje zwierciadła wody (zazwyczaj co 2 tygodnie) pozwolą na określenie wahań jego poziomu. Poza tym na podstawie pobranych prób gruntu określić należy współczynnik porowatości przekrojowej (rtt). Liczba otworów obserwacyjnych oraz ich położenie zależy od warunków miejscowych. Punkty pomiaru stanu zwierciadła wody gruntowej powinny umożliwić wykreślenie hydroizohips oraz izolinii podłoża nieprzepuszczalnego. Z kolei należy oznaczyć główne kierunki przepływu wód podziemnych oraz obliczyć spadki. Znając wartości k (współczynnik filtracji) wyliczyć można prędkości przepływu oraz sekundową lub dobową ilość wody przepływającej przez 1 m szerokości cieku podziemnego. [podobne: materiały budowlane, imitacja cegły, zadaszenia tarasów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘zadaszenia tarasów’

Poziom wody w otworach obserwacyjnych

Posted in Uncategorized  by admin
July 29th, 2016

Często wody gruntowe zawierają dużą domieszkę związków żelaza, np. 10 mg Fe w litrze, a nawet więcej (dopuszczalne 0,3 mg Fe). Zawartość manganu również niekiedy znaczna, np. we Frankfurcie n. Odrą – 1 mgll (dopuszczalne 0,1 mg). Temperatura wód podziemnych jest zbliżona do średniej temperatury powietrza danej miejscowości. Wody ujęte w dużych głębokościach mają temperaturę wyższą, np. z głęb. 1000 m – ok. 30 C. Najczęściej eksploatowane są wodonośne pokłady czwartorzędu (helocen i plejstocen). Dobrymi zbiornikami wody są tu pokłady żwirów i grubych piasków; miernymi drobne piaski (ziarna 0,1-0,2 mm); złymi – drobne piaski pylaste; less i namuły. [podobne: beton dekoracyjny, zadaszenia tarasów, cyklinowanie bezpyłowe ]

Comments Off

« Previous Entries