Nowoczesna architektura
Blog związany z architekturą

Archive for September, 2019

Wygodnie i praktycznie

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

1a39adaa6e91f9536fdaf8c9265fe7af[1]Zazwyczaj w mieszkaniach nie mamy za dużo miejsca, stąd też pojawia się problem, gdy przychodzą goście i nie mają na czym siedzieć. Doskonałym rozwiązaniem będzie zakup jednej lub kilku niedużych, ale wygodnych puf. Pufy są bardzo praktyczne, gdyż niektóre mogą pełnić funkcję schowka, podnóżka czy podręcznego stoliczka. W sklepach meblowych mamy naprawdę wielki wybór puf, które będą pasować zarówno do pokoju dziecięcego, młodzieżowego, jak również do salonu. Na pufie możemy siedzieć na balkonie, w ogródku czy na tarasie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for September, 2019

Wygodnie i praktycznie

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

marynmarska-sypialnja-thinkingcloset-com[1]Nie masz pomysłu, jak urządzić sypialnię? Twoją oazą i portem, do którego przybijesz w poszukiwaniu odpoczynku będzie sypialnia w stylu marynarskim. Co to oznacza? We wnętrzu powinny królować jasne barwy: szarość, biel, beże. Nie możemy zapominać o dodatkach, najlepiej w różnych odcieniach błękitu, dzięki czemu poczujemy się jak w nadmorskim kurorcie. Barwą dominującą, jak łatwo jest się domyślić, w marynistycznym wnętrzu jest biel, którą ożywiają niebieskie akcenty w postaci np. pasiastych poduszek czy granatowych lampek. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for September, 2019

Wygodnie i praktycznie

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Wielkość obciążenia hydrodynamicznego, przekazywanego na palisady, utworzone Z pali wbitych jeden obok drugiego, można w zasadzie dla celów praktycznych wyznaczać jak dla ściany pełnej (z ewentualnym niewielkim zmniejszeniem współczynnika odbicia X). Natomiast w przypadku palisady z pali rozstawionych w pewnych odstępach od siebie parcie fali na palisadę wyznacza się wg innych zasad. Zagadnienie to było analizowane przez Sobierajskiego, który podał następujące propozycje wyznaczenia maksymalnego naporu fali w omawianym przypadku, której profile układają się przed i za palisadą. Elementy budowli traktuje się jako oddzielnie stojące, opływane przegrody przy odległościach między osiami l = 3d Cd – średnica elementu). Przy l < 3d obciążenie falą uzyskane, na oddzielnie stojące elementy budowli należy pomnożyć przez współczynniki c, i CL. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for September, 2019

Wygodnie i praktycznie

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

W przypadku przelewania się fal oscylacyjnych (niezałamanych) nad budowlą napór ich na ścianę ulega pewnemu zmniejszeniu w wyniku częściowego tylko odbicia. Fala zinterferowana ma wtedy wysokość mniejszą od podwójnej wysokości fali podchodzącej (nie jest więc falą stojącą), a jej amplituda ao = Gs+ h (12+x) Tak obliczony współczynnik X można podstawiać do odpowiednich wzorów. Inny przybliżony, Często w praktyce stosowany sposób zmniejszania uderzenia fali w przypadku. przelewania się przez budowlę fal przybojowych polega na odpowiednim zredukowaniu wykresu parcia fali, obliczanego jak dla fali nieprzelewającej się. Do obliczeń uwzględnia się tylko tę część wykresu, która znajduje się poniżej rzędnej , wierzchu budowli. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for September, 2019

Wygodnie i praktycznie

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

W przypadku obciążenia drugiego wózka przedniej podpory żurawia można przyjmować obciążenie jako równe około 65% największego obciążenia wózka pierwszego, natomiast wózków podpór tylnych równe około 85% największego obciążenia przeciwległego wózka przedniego. W drugim przypadku (uzależniającym obciążenie wózka od ciężaru dźwigu), przy położeniu wysięgnika maksymalnie obciążającego tylne podpory dźwigu można przyjmować obciążenie na przednie podpory średnio równe połowie tych ostatnich to znaczy R =0,2Qd Oprócz nacisków pionowych, dźwigi wywierają również naciski poziome, prosto- padłe i równoległe do szyny. Siły poziome, działające prostopadle do osi szyn, pochodzą od parcia wiatru na dźwig względnie są składowymi od oddziaływań podpór dźwigu. Praktycznie ich wartość przyjmuje się równą 1/10 nacisku pionowego od podpory dźwigu. Siły poziome skierowane podłużnie (równolegle do osi szyn) pochodzą od hamowania. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for September, 2019

Wygodnie i praktycznie

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Do portowych urządzeń przeładunkowych zalicza się dźwigi (żurawie), suwnice oraz różnego rodzaju przenośniki i podnośniki. W celu wyznaczenia obciążeń przekazywanych przez te urządzenia przez szyny na elementy konstrukcyjne budowli należy znać dokładnie ich dane techniczne, obejmujące przede wszystkim zestawienie obciążeń układu jezdnego (wózków i poszczególnych kół) dla różnych warunków eksploatacyjnych. Wielkości nacisków kół na szyny zależne są przede wszystkim od maksymalnego udźwigu urządzenia przeładunkowego, jego ciężaru oraz położenia wysięgnika. Udźwig bramowych żurawi portowych waha się w przybliżeniu od 29,420 kW do 245,166 kW (a nawet 343,233 kN) przy wysięgach średnio do 20 m. Naciski na 1 koło wynoszą orientacyjnie od 98,067 kN do 392,266 kN, przy czym zwykle stosuje się dla jednej podpory dźwigu (wózka) przeciętnie od 4 do 8 kół. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for September, 2019

Wygodnie i praktycznie

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Do obciążeń użytkowych budowli morskich zalicza się: a) obciążenia od środków transportu i tłumu ludzi, b) obciążenia towarem, c) obciążenia budowlami użytkowymi, d) obciążenia pochodzące od urządzeń przeładowczych. Obciążenia od pojazdów i ludzi Zgodnie z normą PN/B-02901 obciążenia pochodzące od środków transportu kolejowego, drogowego oraz tłumu ludzi należy przyjmować w wysokości 19,613 kPa pod warunkiem, że przenoszą się one na budowlę za pośrednictwem podsypki lub warstwy gruntu o wystarczającej grubości. Gdy obciążenia przenoszą się. bezpośrednio na elementy budowli, to należy je wyznaczać zgodnie z przepisami dotyczącymi mostów kolejowych lub drogowych. Przy obciążeniu budowli tylko tłumem ludzi, należy obciążenie użytkowe przyjąć w wysokości 4,9033 kPa. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for September, 2019

Wygodnie i praktycznie

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Statek stojący przy budowli portowej, może wywierać na nią napór lub ciągnienie (poprzez liny cumownicze). Zasadniczą przyczyną tych oddziaływań jest parcie wiatru na statek. Napór rozkłada się zwykle na długości statku; natomiast ciągnienie charakteryzuje się siłami skupionymi, można też przyjmować, je jako r6wnomiernie rozłożone na odcinkach dylatacyjnych konstrukcji. Wartości, sił naporu oraz ciągnienia, w zależności od głębokości wody przy budowie, można przyjmować z tablicy. Odpowiadają one warunkom sztormowym. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for September, 2019

Wygodnie i praktycznie

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Uwzględnienie prostoliniowego rozkładu dodatkowego wyporu wody pod budowlą jest przyjęciem uproszczonym. W zasadzie wyznaczanie wielkości wyporu hydrodynamicznego może być stosowane tylko w przypadku, gdy fala działająca na budowlę jest niezałamana, a budowla posadowiona bezpośrednio na dnie przepuszczalnym lub podsypce drobnoziarnistej (przy zachowaniu ważności prawa filtracji Darcy). W innych przypadkach rozkład wyporu hydrodynamicznego jest krzywoliniowy, zależny od charakteru falowania z obu stron, szerokości podstawy budowli i grubości podsypki. Dla wyznaczenia jego wielkości można posługiwać się wzorem wg normy radzieckiej SN-92-60 gdzie: Pd – wartość ciśnienia poziomego naporu fali na ścianę przy jej dnie (ew. P – w odniesieniu do uderzenia fali), B – szerokość podstawy budowli, f-l – współczynnik uwzględniający krzywoliniowość wykresu; Wpływ dodatkowego wyporu wody pod podstawą budowli na jej stateczność można . pominąć, gdy budowla zapuszczona jest w grunt rodzimy na głębokość amin = 2,0 m lub gdy jest obsypana narzutem kamiennym o grubości d = 2,0 m. Przy płytszych zapuszczeniach lub niższych narzutach można przyjmować wg Huckla ciśnienia skrajne równe I-lPd (lub I-lP) gdzie współczynnik zmniejszający fJ = 1-0,5d. W wyniku postępowego ruchu cząstek wody występującego podczas falowania tworzą się przydenne prądy falowe, wywierające niekorzystne, erozyjne działanie na dno. Maksymalną prędkość cząstek wody w ruchu prostoliniowym przy dnie można dla fali płytkowodnej obliczyć wzorem: Vd max = -v L sh (2KH) W przypadku fali stojącej prędkości denne wzrastają dwukrotnie w stosunku do wyliczonej powyższym wzorem (ponieważ h = 2h). Przeprowadzone badania wykazały jednak, że w rzeczywistości prędkości przydenne są mniejsze od obliczeniowych. Dżunkowski zaleca mnożenie prędkości obliczonych wzorem przez empiryczny współ- czynnik zmniejszający n = 0,6-0,9 średnio 0,75. Prędkości przydennych prądów falowych osiągają nieraz wartości przekraczające tzw. prędkości graniczne dla danego rodzaju gruntu, co powoduje ich rozmywanie. Może to prowadzić do groźnego w skutkach podmycia budowli. [przypisy: wiązar dachowy, gabloty wewnętrzne, gabloty informacyjne ]
[patrz też: skala barw, drzwi wejściowe do mieszkania w bloku, deskowanie ]

Comments Off

Archive for September, 2019

Wygodnie i praktycznie

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Metoda Rankinea odnosi się do ośrodka nie spoistego (c = O) ważkiego (y =ft O) nieobciążonego wzdłuż naziomu, przy czym rozpatrywana ściana muru oporowego jest pionowa i gładka (OV2 = 02 = O). Jest to zatem przypadek szczególny ogólnej teorii parcia gruntu, dający rozwiązanie w postaci zamkniętej. Wzór na parcie f odpór wyprowadzimy opierając się na zależnościach. Rozważania odniesiono do nachylonej nieobciążonej półpłaszczyzny, określając stan naprężenia wzdłuż fikcyjnej ściany OB biegnącej wewnątrz tej półpłaszczyzny. W odległości y od naziomu naprężenie 01 działające na płaszczyznę równoległą do naziomu wynosi. Metoda Coloumba. Klasyczna metoda wyznaczenia parcia gruntu opracowana przez Coulomba stanowi szczególny przypadek ogólnej teorii równowagi granicznej parcia gruntu podanej na wstępie tego rozdziału. Klasyczne rozwiązanie Coulomba jest rozwiązaniem ścisłym. Założenia do tej metody są następujące: L linia poślizgu jest prostą, – ściana OB muru oporowego jest pionowa, a naziom OA poziomy. Między ścianą muru OB a gruntem me ma tarcia (ściana gładka), stąd kierunek parcia E; jest poziomy,- – poślizg następuje wzdłuż linii BA według kryterium Coulomba. Wypadkowa Q działa wzdłuż prostej BA klina OAp, – prostą BA określa się z warunku ekstremum parcia gruntu. Uogólniony przez Ponceleta wzór Coulomba pozwala określić przybliżony liniowy rozkład parcia wzdłuż szorstkiej ściany (IX =1= O) muru oporowego nachylonej pod kątem fJ do pionu i nachylonym naziomie pod kątem e. [podobne: wiązar dachowy, gabloty wewnętrzne, gabloty informacyjne ]
[patrz też: przewody elektryczne kolory, kotły na pellet ranking, kfa cennik ]

Comments Off

« Previous Entries