Nowoczesna architektura
Blog związany z architekturą

Posts Tagged ‘deskowanie’

Prostoliniowy rozkład dodatkowego wyporu wody pod budowlą

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Uwzględnienie prostoliniowego rozkładu dodatkowego wyporu wody pod budowlą jest przyjęciem uproszczonym. W zasadzie wyznaczanie wielkości wyporu hydrodynamicznego może być stosowane tylko w przypadku, gdy fala działająca na budowlę jest niezałamana, a budowla posadowiona bezpośrednio na dnie przepuszczalnym lub podsypce drobnoziarnistej (przy zachowaniu ważności prawa filtracji Darcy). W innych przypadkach rozkład wyporu hydrodynamicznego jest krzywoliniowy, zależny od charakteru falowania z obu stron, szerokości podstawy budowli i grubości podsypki. Dla wyznaczenia jego wielkości można posługiwać się wzorem wg normy radzieckiej SN-92-60 gdzie: Pd – wartość ciśnienia poziomego naporu fali na ścianę przy jej dnie (ew. P – w odniesieniu do uderzenia fali), B – szerokość podstawy budowli, f-l – współczynnik uwzględniający krzywoliniowość wykresu; Wpływ dodatkowego wyporu wody pod podstawą budowli na jej stateczność można . pominąć, gdy budowla zapuszczona jest w grunt rodzimy na głębokość amin = 2,0 m lub gdy jest obsypana narzutem kamiennym o grubości d = 2,0 m. Przy płytszych zapuszczeniach lub niższych narzutach można przyjmować wg Huckla ciśnienia skrajne równe I-lPd (lub I-lP) gdzie współczynnik zmniejszający fJ = 1-0,5d. W wyniku postępowego ruchu cząstek wody występującego podczas falowania tworzą się przydenne prądy falowe, wywierające niekorzystne, erozyjne działanie na dno. Maksymalną prędkość cząstek wody w ruchu prostoliniowym przy dnie można dla fali płytkowodnej obliczyć wzorem: Vd max = -v L sh (2KH) W przypadku fali stojącej prędkości denne wzrastają dwukrotnie w stosunku do wyliczonej powyższym wzorem (ponieważ h = 2h). Przeprowadzone badania wykazały jednak, że w rzeczywistości prędkości przydenne są mniejsze od obliczeniowych. Dżunkowski zaleca mnożenie prędkości obliczonych wzorem przez empiryczny współ- czynnik zmniejszający n = 0,6-0,9 średnio 0,75. Prędkości przydennych prądów falowych osiągają nieraz wartości przekraczające tzw. prędkości graniczne dla danego rodzaju gruntu, co powoduje ich rozmywanie. Może to prowadzić do groźnego w skutkach podmycia budowli. [przypisy: wiązar dachowy, gabloty wewnętrzne, gabloty informacyjne ]
[patrz też: skala barw, drzwi wejściowe do mieszkania w bloku, deskowanie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘deskowanie’

Prostoliniowy rozkład dodatkowego wyporu wody pod budowlą

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Stan równowagi granicznej ośrodka gruntowego przy przyjęciu kryterium uplastycznienia gruntu według Coulomba opisuje układ równań różniczkowych cząstkowych pierwszego rzędu, w układzie odniesienia xOy. Znając zatem z rozwiązania układu równań oraz funkcje YJ można wyznaczyć wielkości rp i o. Zależność między naprężeniem średnim i kątem nachylenia kierunku większego głównego naprężenia a składowymi stanu na- prężenia wyrażają wzory na składowe stanu naprężenia: o = 0(1 + sin cp cos 2rp)-c ctg cp Oy = a (l-sin cp cos 2rp)-c ctg cp Znając składowe stanu naprężenia w każdym punkcie ośrodka gruntowego, a w szczególności wzdłuż ściany muru oporowego można określić wzdłuż niej rozkład naprężeń, to znaczy stan parcia lub odporu. W praktyce obliczeniowej rozwiązanie układu równań bardzo komplikuje się, ponieważ układ ten o dwóch niewiadomych należy do równań różniczkowych cząstkowych typu hiperbolicznego. Rozwiązania tego układu istnieją w postaci zamkniętej tylko dla szczególnych przypadków ściany muru oporowego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘deskowanie’

Prostoliniowy rozkład dodatkowego wyporu wody pod budowlą

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

W punkcie tym podano kilka przypadków szczególnych parcia gruntu na sztywną ścianę muru oporowego wywołanego częściowym ciągłym obciążeniem naziomu, obciążeniem liniowym działającym w naziomie, działaniem przemarzania gruntu, trzęsieniem ziemi. Obciążenie tego rodzaju może pochodzić od nacisków drogi biegnącej na naziomie, toru kolejowego lub ciągłej ławy fundamentowej usytuowanej równolegle do ściany muru oporowego. Ten sposób obciążenia może być wywołany ławą fundamentową o małej szerokości, usytuowaną równolegle do ściany muru oporowego. Wartość parcia pochodząca od obciążenia liniowego jest zmienna. W naziomie jest ono równe zeru, na pewnej głębokości z osiąga maksimum, a następnie maleje dla większych głębokości. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘deskowanie’

Prostoliniowy rozkład dodatkowego wyporu wody pod budowlą

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Dla znalezienia parcia ośrodka w granicach warstwy dolnej (tzn. zasypu odciążającego) należy określić parcie gruntu na ścianę z poziomym prostoliniowym brzegiem x =h. Wzdłuż tego brzegu działa wektor naprężenia, określony przez wyznaczone poprzednio składowe a x i xy) które muszą zachować ciągłość przy przejściu przez prostą poziomą dzielącą obie warstwy. W celu przedstawienia toku obliczeń określających wielkość parcia ośrodka dwu- warstwowego na sztywną konstrukcję oporową (przy założeniu, że dolna warstwa stanowi zasyp odciążający), wykonano poniżej przykład obliczeniowy na podstawie metody charakterystyk. Ponadto dla porównania wyników obliczeń; dla tych samych danych przeliczono parcie gruntu z zasypem odciążającym wg metody Dubrowy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘deskowanie’

Prostoliniowy rozkład dodatkowego wyporu wody pod budowlą

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

W odróżnieniu od poprzednio podanych przykładów hoteli typu amerykańskiego, o szeroko rozbudowanych parterach i wysokościowej partii mieszkalnej, hotel Berlin, wzniesiony według projektu tych samych autorów co Hotel Hilton w Berlinie, jest przykładem stosunkowo niskiego a długiego bloku . Budynek, jak każdy nowoczesny hotel, posiada w parterze pomieszczenia recepcyjne oraz restauracyjne z szeroko rozbudowanym zapleczem i ogrodem wewnętrznym . Ponad tą częścią oraz szeroko rozwartymi skrzydłami parteru wznoszą się cztery piętra mieszkalne na 287 łóżek. Hotel ma być w przyszłości rozbudowany przez wzniesienie 16piętrowego bloku na 300 łóżek, połączonego niskim skrzydłem mieszczącym sklepy, z budynkiem zrealizowanym. Konstrukcja budynku o układzie poprzecznym opiera się na ścianach betonowych, tworzących zarazem przegrody loggi o licu zewnętrznym z nietynkowanego surowego betonu, zabarwionego w żywe kolory. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘deskowanie’

Prostoliniowy rozkład dodatkowego wyporu wody pod budowlą

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Uwagi ogólne Żelbet ma szerokie zastosowanie w budownictwie sportowym od zarania swego powstania. Stadion i basen sportowy, hala sportowa i lodowisko, skocznia narciarska i pływalnia wszystkie te urządzenia to przede wszystkim beton i żelbet, bez nich byłaby niemal nie do pomyślenia nowoczesna ich konstrukcja. Organizacja wielkich przestrzeni, jakich wymaga sport, znajduje swój wyraz czy to w kształcie trybun, czy też stadionu. Nieraz olbrzymie ich przekrycia, czy przekrycia wielkich hal sportowych o dużych średnicach, to problemy inżynierskie i plastyczne zarazem, o niespotykanym w innych dziedzinach budownictwa rozmachu. Nic też dziwnego, że problemami tymi zajmowali się i zajmują najwybitniejsi architekci i konstruktorzy jak np.: O. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘deskowanie’

Prostoliniowy rozkład dodatkowego wyporu wody pod budowlą

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

(projektant P. L. Nervi). Projekt, będący wynikiem konkursu, obejmuje konstrukcję trybun na 32000 miejsc, całkowicie wzniesioną ponad teren. Dach trybun, jak to widać, oparty jest na trójkątnych wspórnikach związanych z konstrukcją trybun ram rozmieszczonych w odstępach osi co 4,76 m . Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘deskowanie’

Prostoliniowy rozkład dodatkowego wyporu wody pod budowlą

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Woda żelazista wpływa ujemnie na smak potraw, a użyta do prania wywołuje trudne do usunięcia żółte zabarwienie bielizny. Woda żelazista nie może być w ogóle stosowana w przemyśle spożywczym, np. w browarach, mleczarniach, bowiem obniża jakość uzyskanych produktów. Nadmiar żelaza w wodzie używanej do pojenia zwierząt wywołuje kolkę u koni i obniża mleczność krów. Zawartość żelaza w wodzie ponad 1mg/I jest szkodliwa dla ryb; w glebie zaś zawartość wynosząca ponad 0,5010 jest trująca dla roślin. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘deskowanie’

Prostoliniowy rozkład dodatkowego wyporu wody pod budowlą

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

W poziomie górnym gleby nawożonej obornikiem ilość; drobnoustrojów jest szczególnie duża, jednak po kilkunastu miesiącach w miarę mineralizacji związków (procesy samooczyszczania się gleby), ilość ta zmniejsza się i wraca do pierwotnego stanu. Jeżeli gleba jest systematycznie zanieczyszczana ściekami, wówczas następuje zahamowanie samooczyszczania się gleby i drobnoustroje występujące w ściekach będą zanieczyszczać glebę na znaczną głębokość, zakażając przede wszystkim wody zaskórne, a niekiedy również głębokie wody podziemne. Nie wszystkie roztwory soli jednakowo przesiąkają w głąb. Np. związki fosforu są silnie sorbowane przez glebę. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘deskowanie’

Prostoliniowy rozkład dodatkowego wyporu wody pod budowlą

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Koszt ujęć wód podziemnych jest wysoki i w 1963 r. , przy zastosowaniu techniki wiertniczej linowo-udarowej, dla studni głębokich wynosił około 800 tys. zł, studni średnich (około 80 m) – 200 tys. zł, płytkich (20-30 m) – 50 tys. zł. Read the rest of this entry »

Comments Off