Nowoczesna architektura
Blog związany z architekturą

Posts Tagged ‘drabiny jezdne’

Grunty ulegające

Posted in Uncategorized  by admin
July 22nd, 2018

W praktyce należy unikać gruntów ulegających przemarzaniu ponieważ grunty takie wywołują bardzo duże siły, których uwzględnienie w obliczeniach prowadziłoby do nierealnych wielkości. Wartość parcia wynikająca z przemarzania gruntu może ulec bardzo dużemu zmniejszeniu, jeżeli wykona się ścianę muru oporowego nachyloną w stosunku do poziomu wody. Należy również zastąpić grunt o drobnym uziarnieniu zalegający za ścianą muru oporowego i ulegający przemarzaniu gruntem o dużej przesiąkliwości. Często wykonanie siatki drenażowej jest już wystarczające dla wyeliminowania działania parcia pochodzącego od przemarzania gruntu. Parcie gruntu wywołane trzęsieniem ziemi Parcie poziome gruntu działające na ścianę muru oporowego pochodzące od trzęsienia ziemi wzrasta chwilowo na skutek drgań gruntu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘drabiny jezdne’

Grunty ulegające

Posted in Uncategorized  by admin
July 22nd, 2018

W punkcie tym podano kilka przypadków szczególnych parcia gruntu na sztywną ścianę muru oporowego wywołanego częściowym ciągłym obciążeniem naziomu, obciążeniem liniowym działającym w naziomie, działaniem przemarzania gruntu, trzęsieniem ziemi. Obciążenie tego rodzaju może pochodzić od nacisków drogi biegnącej na naziomie, toru kolejowego lub ciągłej ławy fundamentowej usytuowanej równolegle do ściany muru oporowego. Ten sposób obciążenia może być wywołany ławą fundamentową o małej szerokości, usytuowaną równolegle do ściany muru oporowego. Wartość parcia pochodząca od obciążenia liniowego jest zmienna. W naziomie jest ono równe zeru, na pewnej głębokości z osiąga maksimum, a następnie maleje dla większych głębokości. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘drabiny jezdne’

Grunty ulegające

Posted in Uncategorized  by admin
July 22nd, 2018

Sposób wyznaczania parcia można rozszerzyć na większą liczbę warstw. Określenie parcia należy wykonywać w kilku etapach: – pierwszy etap polega na określeniu jednostkowego parcia, ecl na odcinku OC. Wartość parcia w punkcie C określono wzorem: cos e cos fi ecl = ACl Yl hl+p cos (fi-e) ACl gdzie: ACl jest współczynnikiem parcia określonym wzorem dla warstwy pierwszej, – drugi etap polega na określeniu parcia EC2 na odcinku CD ściany oporowej. Pomija się tu naprężenia styczne działające na styku warstwy pierwszej i drugiej oraz naprężenia styczne JW każdym przekroju pionowym powyżej tego styku. Przy takim założeniu warstwę górną traktuje się jako obciążenie pionowe działające na warstwę drugą, przy czym obciążenie to równe jest sumie ciężaru gruntu i obciążenia p działającego w naziomie, – trzeci i następne etap stanowią powtórzenie czynności etapu drugiego dla danych i współczynnika parcia odnoszących się do trzeciej i następnych warstw. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘drabiny jezdne’

Grunty ulegające

Posted in Uncategorized  by admin
July 22nd, 2018

Spośród stosowanych w praktyce zasypów odciążających najbardziej skuteczne są zasypy trapezowe oraz zasypy zazębione. Pierwszy z nich orientacyjnie charakteryzuje się stopniem skuteczności około 1,5-1,8, w drugim stopień skuteczności może osiągnąć 2,5-2,8. Jednakże w przypadku zasypu zazębionego następuje czasami dwukrotne zwiększenie ilości kamienia w stosunku do rozwiązania trapezowego, a ponadto wykonawstwo jest bardziej skomplikowane. Czasami stosuje się zasypy trójkątne, lecz z uwagi na niski stopień ich skuteczności (ok. 1,25) nie są one ekonomicznie celowe . Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries