Nowoczesna architektura
Blog związany z architekturą

Posts Tagged ‘tyskie lwy’

Napór i uderzenie fal przelewających się nad budowlą

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

W przypadku przelewania się fal oscylacyjnych (niezałamanych) nad budowlą napór ich na ścianę ulega pewnemu zmniejszeniu w wyniku częściowego tylko odbicia. Fala zinterferowana ma wtedy wysokość mniejszą od podwójnej wysokości fali podchodzącej (nie jest więc falą stojącą), a jej amplituda ao = Gs+ h (12+x) Tak obliczony współczynnik X można podstawiać do odpowiednich wzorów. Inny przybliżony, Często w praktyce stosowany sposób zmniejszania uderzenia fali w przypadku. przelewania się przez budowlę fal przybojowych polega na odpowiednim zredukowaniu wykresu parcia fali, obliczanego jak dla fali nieprzelewającej się. Do obliczeń uwzględnia się tylko tę część wykresu, która znajduje się poniżej rzędnej , wierzchu budowli. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘tyskie lwy’

Napór i uderzenie fal przelewających się nad budowlą

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Określenie granicznej prędkości ruchu falowego przy dnie, powodującej jego rozmywanie, jest dość trudne i do tej pory mało zbadane, Praktycznie w warunkach dna piaszczystego można dopuścić do prędkości przy- dennych wody rzędu 0,3 m/s. Przy prędkościach większych dno, mogące ulec rozmyciu, należy odpowiednio zabezpieczyć. Siły wywierane przez wodę gruntową. Woda gruntowa wywiera na budowle poziome parcie hydrostatyczne oraz pionowo skierowany ku górze wypór hydrostatyczny. Gdy poziom wody gruntowej jest wyższy od, poziomu wody w akwatorium, wówczas w obliczeniach obciążeń działających na budowle należy uwzględnić parcie dodatkowe. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘tyskie lwy’

Napór i uderzenie fal przelewających się nad budowlą

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Ściana oporowa jest szorstka. Kąt nachylenia wypadkowej odporu wynosi 02. W poziomym naziomie działa równomiernie rozłożone obciążenie o wartości p. Obliczeniowy wektor obciążenia cP+H tworzy kąt 01 z normalną do naziomu. Kąt nachylenia ściany oporowej do poziomu wynosi p.Parcie gruntu uwarstwionego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘tyskie lwy’

Napór i uderzenie fal przelewających się nad budowlą

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Gdy różnica pomiędzy kątem tarcia wewnętrznego materiału zasypu a gruntem za zasypem jest niezbyt duża lub gdy stok wykopu (kąt C) jest zbyt pochyły, wówczas największe parcie czynne na pomyślaną płaszczyznę pionową przechodzącą przez krawędź C może wywołać nie klin odłamu ograniczony od dołu płaszczyzną CB, lecz jakiś inny-klin obsuwający się po pewnej płaszczyźnie CB wewnątrz zasypu. Dla sprawdzenia możliwości takiego przypadku przeprowadzono trzykrotne próbne obliczenia dla przyjętych płaszczyzn CB’, CB” i CB. Dla każdego przyjętego klina odłamu obliczono wartości E ze wzoru z tym, że zamiast 4Jz wstawiono wartość 4Jk Przedstawione w poprzednim punkcie propozycje Dubrowy obliczania parcia gruntu w przypadku wykonywania zasypów odciążających, chociaż dla potrzeb praktyki w zupełności wystarczające, opierają się na klasycznej teorii parcia gruntu. Wydaje się jednak słuszne zwrócenie uwagi na możliwości przeprowadzenia odpowiednich obliczeń wg metody nośności granicznej, traktując grunt naturalny i zasyp za konstrukcją oporową jako ośrodek dwuwarstwowy. Sokołowski w swej pracy przedstawił ogólnie zagadnienie parcia sypkiego ośrodka warstwowego opierając się na teorii równowagi granicznej i podał rozwiązanie dla pionowej gładkiej ściany z poziomym naziomem oraz równomiernie rozłożonym obciążeniem. Bardziej szczegółowe rozwiązanie powyższego zagadnienia zna- leźć można w literaturze polskiej w pracy, a ponadto w odniesieniu do stanów granicznych gruntów w książce Dembickiego Ogólnie w przypadku ośrodka gruntowego dwuwarstwowego w stanie równowagi granicznej składowe naprężenia a x i xy powinny zachować ciągłość wzdłuż prostych poziomych, dzielących sąsiednie warstwy, podczas gdy składowa pozioma ay może doznawać skończonego przeskoku. Parcie gruntu na ścianę w granicach górnej warstwy wyznacza się metodą charakterystyk Sokołowskiego, jak dla ośrodka jednowarstwowego. Znając składowe naprężenia ax, a> rXY w każdym punkcie pierwszej warstwy można także określić składowe naprężenia a x i xy wzdłuż poziomej granicy oddzielającej jedną warstwę od drugiej. [przypisy: , pokrycia dachowe, szamba, nieruchomości na wynajem ]

Comments Off

Posts Tagged ‘tyskie lwy’

Napór i uderzenie fal przelewających się nad budowlą

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

(autor architekt A. Jacobsen). W centrum Kopenhagi naprzeciwko dworca centralnego, pierwszej wysokościowej budowli miasta, wzniesiono hotel o 20piętrach, najwyższy budynek Danii, na zamówienie Skandynawskiego Towarzystwa Lotniczego S. A. S. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘tyskie lwy’

Napór i uderzenie fal przelewających się nad budowlą

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Atrakcyjność plaży czarnomorskich i zmysł organizacyjny Bułgarów przyczyniły się do budowy szeregu pięknych hoteli w uczęszczanych przez wielu gości zagranicznych miejscowościach kuracyjnych. Poszczególne budynki wskazują na pewne podobieństwo zarówno układu funkcjonalnego jak i zastosowanej konstrukcji. Spośród wielu budowli, odznaczających się lekkością i przejrzystością zarówno architektury jak i konstrukcji, dwie przedstawiają interesujące przykłady różniące się nieco układem między sobą. Są to hotele zespołu uzdrowiskowego Slenczew Brag (Słoneczny Brzeg), liczącego kilkadziesiąt tego rodzaju budowli, Hotel 44 Olimp oraz Hotel 43 Czajka. Hotel Olimp wg projektu arch. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘tyskie lwy’

Napór i uderzenie fal przelewających się nad budowlą

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Hale o rzucie prostokątnym przy mniejszych rozpiętościach mają najczęściej układ ramowy, przekrycia płaskie na belkach sprężonych, konstrukcję z prefabrykowanych elementów (jak np. elementy Lambda, lub wreszcie są przekryte sprężonymi stropami fałdowymi. Dla większych rozpiętości hal prostokątnych stosuje się łuki na podporach lub ze ściągiem podziemnym, konstrukcje z prefabrykowanych dźwigarów sprężonych składanych z segmentów, a wreszcie układy powłokowe i siatkowe. Te ostatnie konstrukcje stosowane są zarówno do planów prostokątnych jak i przede wszystkim do planów centralnych. Przykładem przekrycia prostokąta sklepieniem konstrukcji siatkowej jest hala w Turynie), przekrycia zaś koła mały pałac sportowy w Rzymie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘tyskie lwy’

Napór i uderzenie fal przelewających się nad budowlą

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Zawarte w twardej wodzie sole wapnia i magnezu tworzą z mydłem trudno rozpuszczalne związki kwaśno-tłuszczowe wapnia i magnezu, które podczas mycia zatykają pory w skórze. bądź też osadzają się na włóknach materiałów poddanych praniu. Na 1 m wody i lOn zużywa się bezużytecznie od 130 do 1700 g mydła, zależnie od gatunku. Z tego względu fabryki włókiennicze, pralnie, hotele. szpitale, zakłady kąpielowe itp. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘tyskie lwy’

Napór i uderzenie fal przelewających się nad budowlą

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Arsen występuje niekiedy w wodach gruntowych, np. w okolicach Kudowy i Złotego Stoku na Śląsku. Graniczna zawartość As powinna wynosić poniżej 0,1 mglI. Wskutek długotrwałego korzystania w Złotym Stoku z wody zawierającej powyżej 0,2 mg As w litrze wystąpiły w ubiegłych dziesiątkach lat powszechne zatrucia. Związki radioaktywne występują prawie we wszystkich wodach gruntowych, w Gdańsku w ilości odpowiadającej 29 10-9 g Ra/l . Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘tyskie lwy’

Napór i uderzenie fal przelewających się nad budowlą

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Sztuczne wody gruntowe Woda rzeczna lub nagromadzona w zbiornikach, jeżeli będzie przesiąkać do wybudowanych- opodal brzegu rzeki stawów infiltracyjnych, studni lub poziomych przewodów chłonnych (skąd czerpać się ją będzie do zasilania wodociągów), stanie się tzw. sztuczną wodą gruntową i zatraci w pewnym stopniu własności wody powierzchniowej. Własności sztucznej wody gruntowej zależą od jakości wody rzecznej, rodzaju warstw, przez które ta woda przesiąka, oraz od czasu filtracji. Jakość sztucznej wody gruntowej odpowiada na ogół jakości dobrej, naturalnej wody gruntowej. 5. Read the rest of this entry »

Comments Off